Skip links

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego REMONDIS Medison//EONOVA –  e-Sklep

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 września 2023r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Postanowienia wprowadzające
§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 5 Zasady składania zamówienia
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Skutki odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Prawa autorskie oraz ochrona Sprzedawcy

 • 12 Zasady dotyczące ochrony danych osobowych
 • 13 Postanowienia końcowe

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Informacja / Obowiązek wynikający z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

 • 1 DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego REMONDIS Medison – EONOVA.
 2. Sprzedawca – REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Aleksandra Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000198239, NIP 6262478042, nr REGON 27373816800000, kapitał zakładowy 11800000,00 zł.
 3. Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Sklepu i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep – sklep internetowy REMONDIS Medison – EONOVA, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://eonova.pl/sklep, umożlwiający dostęp do treści zamieszczanych przez Sprzedawcę oraz składanie zamówień na oferowane usługi.
 7. Oferta – pakiet usług oferowanych przez Sprzedawcę, opisanych szczegółowo
  i możliwych do zamówienia na stronie Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości zakupionych usług.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie usług do Koszyka.

 

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: ul. Aleksandra Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
 2. Adres e-mail: info@eonova.pl
 3. Telefon: +48 32 83 27 444 ; GSM +48 602 861 405.

 

 • 3 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb dokonywania zamówień usług oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiących przedmiot takich zamówień.
 2. Sprzedawca w ramach Oferty przedstawionej za pośrednictwem Sklepu, oferuje Klientowi dostęp do możliwości zamówienia wybranych usług.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, po zawarciu przez nich umowy (złożenia zamówienia przez Klienta), polegają na działaniach podejmowanych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, zgodnie z Ofertą i wybranym przez Klienta pakietem usług.
 4. Zamówienia składane w Sklepie dokonywane są w języku polskim.
 5. Ceny produktów i usług znajdujących się w Ofercie są cenami netto powiększonymi
  o obowiązujący podatek VAT, określonymi w walucie polskiej (PLN).
 6. Sprzedawca może oferować rabaty w przypadku wyboru oferty przez Klienta.
 7. Sprzedawca może oferować ceny i kupony promocyjne wszystkich lub wybranych usług.

 

 • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w związku z zawartą umową (realizacja zamówienia) niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu wyposażonego w prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies oraz aktywne konto e-mail.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazywania Sprzedawcy prawdziwych, niewprowadzających w błąd informacji i materiałów, pozwalających zrealizować cel zamówionej usługi.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.
 4. Składanie zamówienia przez Klienta na usługi znajdujące się w Ofercie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Sklepie, w tym aktualizacji zawartych w nich treści i materiałów.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 • 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie usługi znajdujące się w Ofercie.
 2. Składając zamówienie Klient wybiera interesującą go usługę znajdującą się w Ofercie,
  a następnie dodaje usługę do koszyka, wybierając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 3. Po wyborze określonej usługi do koszyka Klient może kontynuować przeglądanie Sklepu albo przejść do koszyka klikając „ZOBACZ KOSZYK.”
 4. W koszyku znajduje się podsumowanie zamówienia wraz z podaniem kwoty do zapłaty. 
 5. Jeśli Klient uzyskał kod rabatowy, należy go wpisać w polu oznaczonym „KOD KUPONU”.
 6. Klikając przycisk „PRZEJDŻ DO KASY” Klient przekierowany zostanie do Formularza zamówienia.
 7. Klient jest zobowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia oraz wybrać jeden
  z dostępnych sposobów płatności.
 8. Po wypełnieniu formularza, można złożyć Zamówienie.
 9. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Chwilą zawarcia przez Klienta umowy ze Sprzedawcą jest kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz opłacenie zamówienia, po wcześniejszej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku wystąpienia błędu na tym etapie, Klient zostanie powiadomiony o tym błędzie, a zamówienie nie zostanie złożone do momentu wykonania wszystkich opisanych kroków w sposób prawidłowy.
 12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia wybranych przez siebie usług na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 • 6 PŁATNOŚCI

 

 1. Zapłata za zamówienie następuje za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Paynow .
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 3. Informacja o dostępnych systemach płatności każdorazowo będzie dostępna na stronie Sklepu w trakcie dokonywania płatności (przed jej dokonaniem).
 4. Za moment dokonania zapłaty za zamówione usługi uznaje się moment potwierdzenia dokonania płatności.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za naliczenie Klientowi dodatkowych opłat z tytułu dokonywania płatności za pośrednictwem banków i innych kosztów bankowych – jeżeli zostaną naliczone.

 

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Klienta zapłaty za zamówione usługi.
 2. Po opłaceniu usługi, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem przekazując pytania, treści, dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 3. W sytuacji kiedy uzyskane odpowiedzi lub przekazane dokumenty nie są kompletne lub zawierają informacje niejasne lub nieprecyzyjne, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia.
 4. Po otrzymaniu od Klienta kompletu informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania usługi, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówionej przez Klienta usługi.
 5. Czas realizacji zamówienia zależny jest od rodzaju zakupionej przez Klienta usługi oraz jakości otrzymanych od Klienta informacji i dokumentów. Zwyczajowy czas załatwienia danej sprawy podawany jest najczęściej przy opisie usługi.
 6. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych i złożonych czas realizacji zamówienia może wydłużyć się, o czym Klient zostanie powiadomiony.
 7. Prawidłowe świadczenie usług wymaga współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Sprzedawca zastrzega, że brak tej współpracy, w szczególności niepodanie prawdziwych lub niekompletnych informacji, może prowadzić do braków lub błędów
  w zamówionych usługach, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przypadku zakupu przez Klienta usługi, która musi zostać zrealizowana
  w określonym przez odrębne przepisy prawne terminie ( np. Sprawozdanie
  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami), Sprzedawca zastrzega sobie, że dochowanie terminu wskazanego w odrębnych przepisach będzie możliwe tylko w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i przesłania kompletnych informacji potrzebnych do zrealizowania usługi, na 5 dni roboczych przed upływem terminu o którym mowa powyżej.

 

 • 8 PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

 

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 2. o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania
  z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę
  o tym wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres wskazany
  w §2 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 • 9 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia towaru
  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem. 
 3. W przypadku zażądania przez Klienta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od umowy.

 

 • 10 REKLAMACJE

 

 1. Klient uprawniony jest do kierowania do Sprzedawcy reklamacji w sprawach zwianych z realizacją zamówienia.
 2. Reklamacje należy składać adres pocztowy lub elektroniczny wskazany
  w §2 Regulaminu.
 3. Składając reklamację Klient powinien określić problem oraz zakres swoich oczekiwań od Sprzedawcy związanych ze składaną reklamacją.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanych pkt. 3, Sprzedawca zawiadamia pisemnie lub mailowo Klienta o przewidywalnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres osoby wnoszącej reklamację lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

 • 11 PRAWA AUTORSKIE ORAZ OCHRONA SPRZEDAWCY

 

 1. Wszelkie dokumenty, artykuły, instrukcje, materiały graficzne, prezentacje i inne treści udostępnione Klientowi w Sklepie bądź w inny sposób udostępnione Klientowi
  w związku z realizacją zamówienia objęte są prawami autorskimi przysługującemu Sprzedawcy.
 2. Zabrania się przesyłania, udostępniania, kopiowania, publikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części materiałów, o których mowa
  w pkt. 1, osobom i podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie. W szczególności Klientowi zabrania się przekazywania tych materiałów podmiotom powiązanym z jego działalnością.
 3. Sprzedawca zastrzega, że naruszenie powyższych postanowień skutkować może odpowiedzialnością prawną.

 

 • 12 ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.eonova.pl .
 2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta
  w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówienia. 
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zrealizowanie usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 
 1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą,
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta,
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep,
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora, 
 6. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia prze Użytkownika umowy.
 • W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważny, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.