Skip links

Gabinety stomatologiczne

Gabinety stomatologiczne, podobnie jak inni przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony środowiska i realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawne.

Obowiązki gabinetów stomatologicznych z zakresu wpisu do BDO

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami spoczywa na przedsiębiorcach, którzy w wyniku prowadzenia działalności wytwarzają odpady, w szczególności odpady medyczne. Grupę takich podmiotów, stanowią gabinety stomatologiczne, które w wyniku udzielanych świadczeń zdrowotnych są wytwórcami odpadów medycznych. 

Tak więc każdy gabinet stomatologiczny musi wywiązać się z ustawowego obowiązku i uzyskać wpis do bazy BDO. 

Obowiązki gabinetów stomatologicznych z zakresu gospodarki odpadami

Podczas pracy gabinetu stomatologicznego powstaje szereg odpadów, jednak dość duży strumień z nich stanowią odpady medyczne. Zaliczamy do nich przede wszystkim narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, opatrunki, chemikalia czy pozostałości po amalgamacie dentystycznym.

Wytworzone odpady medyczne muszą zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. W tej sytuacji niezwykle ważne jest ich odpowiednie przechowywanie w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach i workach, a także oddanie do utylizacji tylko podmiotom posiadającym stosowne decyzje w tym zakresie.

Należy pamiętać,  że odpowiedzialność za odpady spoczywa na ich wytwórcy, aż do momentu gdy zostaną one właściwie unieszkodliwione.

Obowiązki sprawozdawcze gabinetów stomatologicznych

Gabinety stomatologiczne jako wytwórcy odpadów, w szczególności odpadów medycznych zobowiązani się do sporządzania corocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do  15 marca.

Jeśli natomiast na potrzeby ogrzewania pomieszczeń używany jest kocioł węglowy, gazowy lub olejowy, lub używany jest samochód do celów służbowych, to gabinet zaliczany jest do podmiotu korzystającego ze środowiska. Przedsiębiorca taki podlega obowiązkowi złożenia w terminie do końca lutego raportu KOBIZE oraz sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat , a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia  sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.