Skip links

Myjnie samochodowe

Każdy właściciel myjni samochodowej musi dopełnić wielu obowiązków środowiskowych, aby prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem.

Obowiązki myjni samochodowych  z zakresu wpisu do BDO

Na terenie myjni powstaje wiele rodzajów odpadów, których wytwórcą nie zawsze będzie właściciel myjni. O obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), decyduje przede wszystkich ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów.

Obowiązkiem rejestracji w BDO będą podlegać tylko te podmioty, które wytwarzają odpady w ilościach większych niż te określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, które wskazuje limity dla określonych rodzajów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji i tym samym obowiązku wpisu do BDO.

W związku z prowadzeniem myjni generowane będą jeszcze zanieczyszczenia z separatorów oraz z osadników. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów  powstających w wyniku świadczenia usług czyszczenia zbiorników lub urządzeń jest podmiot który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. Ważne jest aby dokładnie zweryfikować umowę i zadbać o odpowiednie zapisy.

Obowiązki myjni samochodowych z zakresu gospodarki odpadami

Głównymi odpadami generowanymi w związku z prowadzeniem myjni samochodowej są przede wszystkim zanieczyszczenia powstające w separatorach bądź osadnikach. Odpady te odbiera wyspecjalizowana firma, posiadającą stosowne zezwolenia w tym zakresie  i jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej to ona tym samym staje się wytwórcą odpadów.

Oprócz tego mogą powstawać również odpady stanowiące np. pojemniki po detergentach, które stanowią odpady niebezpieczne. Niezwykle ważne jest ich właściwe i bezpieczne magazynowanie oraz przekazywanie do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym ważne decyzje w tym zakresie.

Obowiązki myjni samochodowych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Prowadzenie myjni samochodowej wiąże się z powstawaniem ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wśród tych substancji wymienia się przede wszystkim fosfor i jego związki, które zawarte są w używanych środkach czyszczących oraz węglowodory pochodne, które mogą pojawić się na skutek olei czy smarów wyciekających z pojazdów.

W związku z tym, Przedsiębiorcy prowadzący myjnie przed rozpoczęciem działalności powinni uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W pozwoleniu tym, określony zostanie również zakres badań, którym należy poddawać wytworzone ścieki.

Obowiązki sprawozdawcze myjni samochodowych

Podmioty prowadzące myjnie samochodowe i zarejestrowane w systemie BDO jako wytwórcy odpadów zobowiązane są do sporządzania corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Jeśli w wyniku prowadzonej działalności eksploatowane są samochody służbowe, to podmiot obligowany jest również do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.