Skip links

Zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne, muszą wywiązać się z obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Ponadto ze względu na prowadzenie różnych procesów technologicznych koniecznym jest również uzyskanie wielu decyzji administaracyjnych.

Obowiązki zakładów produkcyjnych z zakresu wpisu do BDO

Zakłady produkcyjne, bez względu na to jakie procesy technologiczne prowadzą, mogą podlegać pod obowiązek wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obowiązek rejestracji w BDO, posiadają zakłady produkcyjne, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,  wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także te które produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zwolnieni z obowiązku wpisu mogą być tylko te podmioty, które wytwarzają odpady w rodzajach i ilościach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, dla których nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji, a tym samym nie jest konieczne uzyskanie wpisu w rejestrze BDO.

Należy pamiętać, że brak obowiązku rejestracji w BDO z zakresu wytwarzania odpadów nie zwalnia Przedsiębiorcy od odpowiedzialności uzyskania wpisu, w innym zakresie.

Ponadto, każdy zakład który uzyskał wpis jako podmiot wprowadzający opakowania, produkty lub produkty w opakowaniach zobligowany jest do uiszczania opłaty rejestrowej w momencie składania wniosku rejestrowego, a w kolejnych latach opłaty rocznej. Związana z tym jest również, konieczność umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z działalnością firmy, jak np. paragony, faktury czy umowy.

Obowiązki zakładów produkcyjnych z zakresu gospodarki odpadami

Ze względu na charakter prowadzonych procesów w zakładach produkcyjnych, rodzaje generowanych odpadów są bardzo różnorodne. Obowiązek ich właściwego zakwalifikowania zgodnie z Katalogiem Odpadów spoczywa na wytwórcy odpadów.

Ważne jest aby wytworzone odpady magazynować w sposób uporządkowany, selektywny, z uwzględnieniem ich rodzajów i właściwości, a także przekazywać tylko i wyłącznie firmom posiadającym stosowane decyzje na zagospodarowanie odpadów.

Kolejnym obowiązkiem zakładów produkcyjnych w zakresie gospodarki odpadami jest prowadzenie ewidencji odpadów. Można jednak skorzystać z uproszczonej formy ewidencji prowadzonej za pomocą Kart Przekazania Odpadów, ale tylko w sytuacji kiedy podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub  odpady inne niż niebezpieczne do 5 Mg rocznie. W przypadku przekroczenia tych ilości, wytworzone odpady należy ewidencjować w Kartach Ewidencji Odpadów.

W przypadku eksploatowania przez podmiot instalacji, konieczne może być również uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie to jest wymagane dla wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg/rok.

Obowiązki zakładów produkcyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Procesy technologiczne, które prowadzane są w zakładach produkcyjnych mogą generować powstawanie ścieków przemysłowych. Ich ilość i rodzaj, zależą w dużej mierze od technologii i sezonowości produkcji. Nie mniej jednak żaden zakład nie może pozbywać się tych ścieków w sposób niekontrolowany i bez stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Jakość odprowadzanych ścieków, musi spełniać obowiązujące przepisy. Jeśli powstające ścieki zawierają w swym składzie substancje szkodliwe dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wówczas powinny być one podczyszczone w zakładowej podczyszczalni ścieków.

Zakłady produkcyjne mogą być zobligowane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie tylko w zakresie gospodarki ściekowej. W przypadku budowy zbiorników wodnych, czy poboru wód podziemnych na potrzeby produkcyjne, również konieczne staje się uzyskanie pozwolenia.

Również wody opadowe lub roztopowe powstające na terenie zakładu nie mogą pozostać bez odpowiednich uregulowań. W przypadku, gdy na terenie zakładu przemysłowego znajduje się utwardzony teren, który wyposażony jest w system kanalizacji deszczowej odprowadzającej zebrane wody opadowe do cieku (np. rzeki, potoku) lub do urządzeń wodnych (np. rów melioracyjny), koniecznym staje się uzyskanie pozwolenia w tym zakresie.

Obowiązki zakładów produkcyjnych z zakresu emisji do powietrza

Konieczność uzyskania pozwolenia emisyjnego, powstaje kiedy Przedsiębiorca wprowadza gazy lub pyły do powietrza w ramach swojej działalności. Niektóre instalacje nie wymagają pozwolenia, ale muszą zostać zgłoszone do odpowiednich organów ochrony środowiska.

Co istotne jedynie emisja niezorganizowana lub stosowanie wyłącznie wentylacji grawitacyjnej, zwalnia Przedsiębiorcę z powyższych uregulowań.

Szczególną uwagę zwrócić należy na stanowiska spawalnicze. Jeśli zakład użytkuje powyżej 3 stanowisk spawalniczych (z emisją zorganizowaną), musi uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Natomiast w pozostałych przypadkach, czyli jeśli eksploatowane są 1-3 stanowiska, to podlegają one zgłoszeniu do organu ochrony środowiska.

W przypadku posiadania na terenie zakładu zbiornika na paliwo, konieczne jest jego zgłoszenie do organu ochrony środowiska. Zbiornik taki, jest klasyfikowany jako instalacja do magazynowania paliw i podlega konieczności uregulowania.

Również użytkowanie lakierni w zakładzie, wymaga uregulowania jej stanu formalnoprawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku eksploatacji kabin lakierniczych, stanowisk lakierniczych, jeśli zużywa się powyżej 1 Mg preparatów lakierniczych, należy uzyskać pozwolenie emisyjne. Jeśli ilość zużywanych preparatów nie przekracza 1 Mg, należy dokonać zgłoszenia instalacji.

Ważną kwestią, która przesądza czy instalacja ta musi uzyskać pozwolenie czy wystarczy tylko zgłoszenie jest również zawartość lotnych związków organicznych w zużywanych preparatach. W przypadku dużej zawartość części lotnych, nawet w przypadku zużycia poniżej 1 Mg preparatów, instalacje takie podlegają pod przepisy dotyczące standardów emisyjnych, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Obowiązki sprawozdawcze zakładów produkcyjnych

Zakład produkcyjny, który uzyskał wpis do rejestru BDO jako wytwórca odpadów zobligowany jest do sporządzania corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

W przypadku gdy zakład korzysta z kotłowni do ogrzewania pomieszczeń, użytkuje samochody służbowe lub eksploatuje instalacje powodującą emisję gazów lub pyłów do powietrza podlega pod obowiązek złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z 
wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.