Skip links

Gabinety kosmetyczne

Prowadząc na co dzień gabinet kosmetyczny czy gabinet medycyny estetycznej należy wykonywać wiele obowiązków środowiskowych. Oczywiście ich zakres uzależniony będzie od charakteru prowadzonej działalności, nie mniej jednak zaniechanie ich może skutkować dotkliwą karą finansową.

Obowiązki gabinetów kosmetycznych  z zakresu wpisu do BDO

Nie każdy salon kosmetyczny musi posiadać wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Aby określić czy dany gabinet musi  być wpisany należy przeanalizować charakter działalności i określić jakie usługi są wykonywane, a jednocześnie jakie odpady przy takich usługach mogą powstawać. 

Obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) mają gabinety które wytwarzają min. innymi odpady niebezpieczne, w tym medyczne. Usługi świadczone w gabinetach kosmetycznych, często obejmują różne zabiegi pielęgnacyjne, do wykonania których niezbędne są narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, jak np. strzykawki czy skalpele. Narzędzia te klasyfikowane są później jako odpady medyczne.

Kolejną kwestią, która narzuca nam obowiązek rejestracji w bazie BDO jest wprowadzanie na rynek opakowań lub produktów w opakowaniach. Jeśli gabinet importuje do dalszej sprzedaży kosmetyki lub wytwarza kosmetyki i sprzedaje pod swoją marką jest podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek, a tym samym ma obowiązek rejestracji w BDO. Ponadto jako wprowadzający opakowania zobligowany jest również do uiszczania opłaty rejestrowej, a w następnych latach opłaty rocznej. Uzyskanie wpisu do BDO w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach nakłada na gabinet także obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością jak np. faktury, paragony, umowy.

Ponadto,  jeżeli do sprzedawanych w gabinecie kosmetyków wydawane są torby z tworzyw sztucznych, to również taka działalność nakłada ustawowy obowiązek uzyskania wpisu do BDO.

Wpis do rejestru BDO każdy podmiot zobowiązany jest uzyskać przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązki gabinetów kosmetycznych z zakresu gospodarki odpadami

W gabinecie kosmetycznym mogą powstawać zarówno odpady o charakterze i składzie podobnym do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, które należy zaklasyfikować jako odpady komunalne, ale w niektórych salonach wytwarzane mogą być również odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne. Zaliczyć możemy do nich narzędzia jak np. skalpele, czy igły i strzykawki lub pozostałości po substancjach chemicznych.

Ważną kwestią przy wytwarzaniu odpadów medycznych jest ich odpowiednie magazynowanie w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach, a także przekazywanie takich odpadów specjalistycznym firmom posiadającym stosowane zezwolenia na transport i unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Obowiązki gabinetów kosmetycznych z zakresu gospodarki opakowaniami

Gabinety kosmetyczne, które w swojej ofercie oferują sprzedaż importowanych kosmetyków czy sprzedaż swoich własnych produktów pod swoją marką lub sprzedaż internetową kosmetyków są podmiotami wprowadzającymi na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach. W związku z tym podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO, ale również zobligowane są do prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań oraz składania corocznej sprawozdawczości.

Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest również do osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku i recyklingu opakowań, a w przypadku niewykonania tego obowiązku, do wyliczenia i uiszczenia opłaty produktowej. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach jest również prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Jednak w sytuacji, kiedy Przedsiębiorca wprowadził do obroty poniżej 1 Mg odpadów w ciągu roku, może skorzystać z pomocy de minimis, która zwalnia go z obowiązku wniesienia opłaty produktowej jak i z prowadzenia kampanii edukacyjnych. Warunkiem koniecznym skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Obowiązki sprawozdawcze gabinetów kosmetycznych

Salon kosmetyczny jako podmiot wytwarzający odpady zobligowany jest do sporządzania corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Ponadto jeśli gabinet jest wprowadzającym produkty w opakowaniach lub oferuje swoim klientom reklamówki to ma również obowiązek złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania  do 15 marca.

Poza obowiązkami związanymi głównie z użytkowaniem bazy BDO, każdy gabinet który choć w najmniejszym stopniu korzysta ze środowiska, np. korzystając z samochodu służbowego lub ogrzewając pomieszczenia kotłem, zobligowany jest również do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.