Skip links

Salony fryzjerskie i barberskie

Każdy zakład fryzjerski czy barberski musi sprostać wyzwaniom jakie nakładają przepisy ochrony środowiska.

Obowiązki salonów fryzjerskich i barberskich z zakresu wpisu do BDO

Ustawa o odpadach zobowiązuje większość firm do rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku salonów fryzjerskich i berberskich. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca prowadzący taką działalność musi posiadać wpis. O tym czy dany salon musi być zarejestrowany decyduje przede wszystkim rodzaj wytwarzanych odpadów, bowiem do rejestru muszą wpisać się właściciele salonów, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne, w tym medyczne.

Obowiązek rejestracji dotyczy również tych salonów, które sprowadzają produkty (kremy, farby do włosów, kosmetyki) bezpośrednio z zagranicy lub/i pakują produkty pod własną marką. Jeśli tak, to taki salon również musi uzyskać wpis do bazy BDO jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek. Ponadto jako wprowadzający opakowania zobligowany jest również do uiszczania opłaty rejestrowej,  a w następnych latach opłaty rocznej. Uzyskanie wpisu do BDO w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach nakłada na salon także obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością jak np. faktury, paragony, umowy.

Wpis do rejestru BDO każdy podmiot zobowiązany jest uzyskać przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązki salonów fryzjerskich i barberskich z zakresu gospodarki odpadami

Salon fryzjerski czy barberski wytwarza w większości odpady komunalne, ale w trackie wykonywania usług powstają też odpady w postaci pojemników ciśnieniowych np. po lakierach czy pojemników po farbach do włosów. Odpady takie klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne.

Natomiast salony, które używają żyletek, stają się wytwórcami odpadów medycznych i muszą zwracać szczególną uwagę na sposób ich magazynowania. Odpady takie bowiem, należy gromadzić w specjalnie do tego przygotowanym pojemniku i przekazywać tylko specjalistycznym firmom, posiadającym zezwolenia na transport i unieszkodliwiania takich odpadów.

Obowiązki salonów fryzjerskich i barberskich z zakresu  gospodarki opakowaniami

Salony fryzjerskie i barberskie, które sprowadzają produkty (kremy, farby do włosów, kosmetyki) bezpośrednio z zagranicy lub/i pakują produkty pod własną marką są podmiotami wprowadzającymi na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach. W związku z tym podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO, ale również zobligowane są do prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań oraz składania corocznej sprawozdawczości.

Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest również do osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku i recyklingu opakowań, a w przypadku niewykonania tego obowiązku, do wyliczenia i uiszczenia opłaty produktowej. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach jest również prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Jednak w sytuacji, kiedy Przedsiębiorca wprowadził do obroty poniżej 1 Mg odpadów w ciągu roku, może skorzystać z pomocy de minimis, która zwalnia go z obowiązku wniesienia opłaty produktowej jak i z prowadzenia kampanii edukacyjnych. Warunkiem koniecznym skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Obowiązki sprawozdawcze salonów fryzjerskich i barberskich

Salon fryzjerskie i barberskie jako podmiot wytwarzający odpady zobligowany jest do sporządzania corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Ponadto jeśli salon jest wprowadzającym produkty w opakowaniach to ma również obowiązek złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Poza obowiązkami związanymi głównie z użytkowaniem bazy BDO, każdy salon który choć w najmniejszym stopniu korzysta ze środowiska, np. korzystając z samochodu służbowego lub ogrzewając pomieszczenia kotłem, zobligowany jest również do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.