Skip links

Warsztaty samochodowe

Warsztaty samochodowe, ze względu na charakter usług jakie świadczą, zobowiązane są do wypełniania wielu obowiązków środowiskowych, a w niektórych przypadkach również do uzyskania pozwoleń.

Obowiązki warsztatów samochodowych z zakresu wpisu do BDO

Warsztaty samochodowe ze względu na charakter prowadzonej działalności w większości podlegają obowiązkowej rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zwolnieni z tego obowiązku mogą być tylko te podmioty, które wytwarzają odpady w rodzajach i ilościach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, dla których nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji, a tym samym nie jest konieczne uzyskanie wpisu w rejestrze BDO.

Jeśli natomiast w wyniku świadczonych usług generowane są większe ilości odpadów lub rodzaje odpadów nie wskazane w rozporządzeniu, wpis do bazy BDO jest obowiązkowy.

Ponadto jeśli oprócz napraw i serwisowania pojazdów, podmiot prowadzi sprzedaż części samochodowych może również podlegać pod obowiązek wpisu do BDO, jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach. Dotyczy to głównie Przedsiębiorców, którzy sprowadzają części z zagranicy lub prowadzą sprzedaż internetową. Podmiot taki zobligowany jest do uiszczenia opłaty rejestrowej, a w kolejnych latach opłaty rocznej za wpis do BDO. Ponadto rejestracja w tym zakresie narzuca również obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach firmowych jak umowy, faktury, paragony.

Należy pamiętać, że brak obowiązku rejestracji w BDO z zakresu wytwarzania odpadów nie zwalnia Przedsiębiorcy od odpowiedzialności uzyskania wpisu jako wprowadzając produkty w opakowaniach.

Obowiązki warsztatów samochodowych z zakresu gospodarki odpadami

Warsztat samochodowy prowadzi usługi związane z naprawą i serwisem pojazdów. W wyniku świadczonych usług wytwarzane są odpady w postaci olei, smarów, filtrów, zużytych opon czy tworzyw sztucznych. W przypadku generowania tak różnorodnych odpadów, ważne jest właściwe postępowanie z nimi. Przede wszystkim zabronione jest mieszanie różnych rodzajów odpadów, muszą być one odpowiednio segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i pojemniku.

Kolejnym obowiązkiem warsztatów samochodowych w zakresie gospodarki odpadami jest prowadzenie ewidencji odpadów. Można jednak skorzystać z uproszczonej formy ewidencji prowadzonej za pomocą Kart Przekazania Odpadów, ale tylko w sytuacji kiedy podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub  do 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.  W przypadku przekroczenia tych ilości należy ewidencjować odpady w Kartach Ewidencji Odpadów.

Wytworzone odpady należy przekazywać tylko i wyłącznie firmie posiadającej stosowane decyzję w zakresie zbierania, przetwarzania czy unieszkodliwiania odpadów.

W pewnych sytuacjach właściciele warsztatów samochodowych mogą być również zobligowani do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie to jest wymagane, gdy w wyniku eksploatacji instalacji podmiot wytwarza rocznie:

  • odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg,
  • odpady inne niż niebezpieczne i obojętne w ilości powyżej 5 000 Mg.

W warsztatach samochodowych instalacją mogą być np. lakiernie, podnośniki czy stacjonarne urządzenia do odsysania olejów i innych płynów eksploatacyjnych. W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Obowiązki warsztatów samochodowych z zakresu gospodarki opakowaniami

Bardzo często pomijanym obowiązkiem środowiskowym wśród warsztatów samochodowych jest gospodarka opakowaniami. Jeśli oprócz napraw i serwisowania pojazdów, podmiot prowadzi również sprzedaż części samochodowych posiada obowiązek rejestracji w BDO  jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

Warto podkreślić, że opakowaniem jest nie tylko pudełko kartonowe, w które zapakowany jest produkt, ale również etykieta dołączona do opakowania, czy paleta na której towar się znajduje.

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniu zobligowany jest również do:

  • prowadzenia ewidencji opakowań,
  • osiągania poziomów odzysku i recyklingu w, a w przypadku ich braku do wnoszenia opłaty produktowej,
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
  • sporządzania sprawozdawczości.

 

Istnieje jednak możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty produktowej i prowadzenia kampanii edukacyjnych. Z ulgi w formie pomocy de minimis mogą skorzystać te podmioty, które w danym roku wprowadziły do obrotu poniżej 1 Mg opakowań. Warunkiem koniecznym skorzystania z pomocy jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego odpowiednich dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Obowiązki warsztatów samochodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Podmiot prowadzący warsztat samochodowy może być zobligowany również do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych. Pozwolenie będzie konieczne jeśli podczas działalności zakładu generowane są ścieki z mycia pojazdów lub z mycia posadzki i odprowadzane do zbiornika bezodpływowego (szamba) lub urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów.

Ponadto, w sytuacji kiedy w powstających ściekach występują substancje ropopochodne, należy zainstalować separator substancji ropopochodnych. Separator ten zgodnie z przepisami podlega okresowym przeglądom eksploatacyjnym.

Obowiązki warsztatów samochodowych z zakresu emisji do powietrza

Jeśli na terenie warsztatu samochodowego eksploatowana jest instalacja, w której prowadzone są procesy takie jak mechaniczne odprowadzanie spalin z odciągów, spawanie czy lakierowanie, koniecznym może okazać się zgłoszenie takiej instalacji do odpowiedniego organu bądź uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Obowiązki sprawozdawcze warsztatów samochodowych

Podmiot prowadzący warsztat samochodowy , który uzyskał wpis do BDO jako wytwórca odpadów zobligowany jest do sporządzania corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Natomiast jako wprowadzający produkty w opakowaniach, każdy taki zakład ma obowiązek złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania  do 15 marca.

W przypadku gdy warsztat korzysta z kotłowni do ogrzewania pomieszczeń, użytkuje samochody służbowe lub eksploatuje instalacje powodującą emisję gazów lub pyłów do powietrza podlega pod obowiązek złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

Warsztaty samochodowe, stosujące substancję zubożające warstwę ozonową, posiadają obowiązek rejestracji i składania sprawozdawczości w Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC. Obowiązek taki posiada każdy zakład, który wymienia, uzupełnia czynnik klimatyzacyjny w samochodach. Ilość zużycia, zakupu oraz stanu magazynowego czynnika klimatyzacyjnego powinna być monitorowana i wykazywana w rocznych raportach w BDS – termin złożenia sprawozdania do końca lutego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.