Skip links

Firmy remontowe i budowlane

Prowadzenie działalności w zakresie budowy i remontów wiąże się obowiązkiem realizacji wielu zadań z ochrony środowiska.

Obowiązki firm remontowych i budowlanych  z zakresu wpisu do BDO

Firmy świadczące usługi remontowe i budowlane zaliczone zostały do podmiotów wytwarzających odpady. Co do zasady podmioty takie, mają obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Istnieją jednak przypadki, w których firma może być zwolniona  z tego obowiązku. Pierwszym z nich są zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu, które wskazują rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, a tym samym nie ma obowiązku rejestracji w BDO. Jednak nie zwalnia to podmiotu bieżącej kontroli ilości wytwarzanych odpadów. Przekroczenie limitu wyznaczonego dla któregokolwiek rodzaju odpadów skutkuje powstaniem obowiązku uzyskania wpisu do BDO, ewidencjonowania i sporządzania sprawozdawczości.

Drugi przypadek, to przygotowanie odpowiedniej umowy z Inwestorem. Zgodnie z Ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy,  remontów jest podmiot który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Innymi słowy, jeśli w umowie zostanie określone, że to Inwestor jest wytwórcą odpadów, to wówczas on ponosi odpowiedzialność za wytworzone odpady.

Obowiązki firm remontowych i budowlanych z zakresu gospodarki odpadami

Podczas prac remontowo – budowlanych generowane są przede wszystkim odpady w postaci gruzu, betonu, tworzyw sztucznych czy drewna, ale mogą pojawić się również odpady niebezpieczne, np. opakowania po farbach. Ważne jest aby wytwórca odpadów zadbał o ich właściwe i bezpieczne magazynowanie.

Wytwórca odpadów, zobowiązany jest również do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów. Obowiązek ten polega na prowadzeniu w systemie BDO Kart Przekazania Odpadów oraz Kart Ewidencji Odpadów. Jednak ten podmiot, który wytwarza w danym roku mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, nie musi prowadzać Kart ewidencji Odpadów. Może skorzystać z możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji tylko z zastosowaniem Kart Przekazania Odpadów.

Firma remontowo – budowlana może podlegać również pod obowiązek uzyskania zezwoleń związanych z gospodarką odpadami.  Jeśli wytworzone odpady, przewożone są na inny teren niż ten, na którym zostały wytworzone, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Ponadto jeśli firma, będzie chciała odpady budowlane poddać procesom kruszenia zobowiązana będzie do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W obu przypadkach konieczne będzie również sporządzenie operatu przeciwpożarowego.

Obowiązki sprawozdawcze firm remontowych i budowlanych

Obowiązkiem firmy remontowo – budowlanej, która jest podmiotem wytwarzającym odpady jest złożenie corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Ponadto Przedsiębiorca użytkujący samochody służbowe, jest zobligowany do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.