Skip links

Audyty środowiskowe

Audyt środowiskowy to kompleksowa analiza zgodności zakładu z obowiązującymi przepisami prawna oraz z posiadanymi przez podmiot decyzjami administracyjnymi.

Nasza oferta audytu obejmuję pełną weryfikację, w ramach której Klient otrzymuje szczegółowy raport określający obowiązki jakie na nim spoczywają wraz z określeniem sankcji jakie grożą za ich nieprzestrzeganie, a przypadku nieprawidłowości propozycję działań korygujących.

W ramach audytu ocenie podlega cała działalność podmiotu pod względem ochrony środowiska. Sprawdzimy czy działalność naszych Klientów wymaga odpowiednich decyzji/zezwoleń, czy wypełniane są wszystkie obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe, a także zweryfikujemy wszelkie zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniowej, gospodarki wodno-ściekowej oraz obowiązków wynikających z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Po przeprowadzonym audycie nasz Klient otrzyma raport, w którym zawarte będą wszystkie aspekty środowiskowe które dotyczą jego działalności wraz z określeniem stopnia ich spełnienia, a także ewentualne działania korygujące, wdrożenie których pozwoli uniknąć  wysokich kar finansowych.

Kompleksowa weryfikacja spełnienia przepisów ochrony środowiska

Przeprowadzenie kompleksowego audytu środowiskowego pozwoli na zweryfikowanie obowiązków środowiskowych i wdrożenie odpowiednich działań, które pozwolą dostosować prowadzoną działalność do wymogów nakładanych przez przepisy ochrony środowiska.

Współpraca z nami zapewnia:

  • kompleksową weryfikację spełnienia przepisów ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności,
  • pomoc przy wdrożeniu zaleceń po audytowych,
  • uniknięcie ryzyka nałożenia kar przez organy kontrolujące.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.