Skip links

Sklepy stacjonarne i internetowe

Sklepy zarówno stacjonarne jak i internetowe podlegają pod wiele obowiązków środowiskowych.

Obowiązki sklepów z zakresu wpisu do BDO

Prowadzenie sklepu zarówno stacjonarnego, jak i internetowego może wiązać się z koniecznością uzyskania wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obowiązkiem rejestracji jest każdy Przedsiębiorca, który wytwarza odpady inne niż komunalne i prowadzi ich ewidencję lub wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach lub oferuje w swoich placówkach torby, które podlegają opłacie recyklingowej.

Oznacza to, że praktycznie większość sklepów podlega obowiązkowej rejestracji w systemie w BDO. Ze zwolnienia mogą skorzystać tylko te podmioty, które wytwarzają tylko i wyłącznie odpady komunalne lub ilości i rodzaje generowanych odpadów mieszą się w limitach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra klimatu, określającym dla których odpadów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, a tym samym nie jest konieczne uzyskanie wpisu w rejestrze BDO.

Brak obowiązku rejestracji jako wytwórca odpadów, nie zwalnia Przedsiębiorcy z konieczności uzyskania wpisu w innym zakresie. Jeśli prowadzona działalność polega na wprowadzaniu produktów w opakowaniu do obrotu lub sprzedaży reklamówek, oba zakresy muszą zostać wpisane do systemu.

Jeśli podmiot uzyskał wpis w zakresie opakowań zobligowany jest również do wniesienia opłaty rejestrowej, a w kolejnych latach do uiszczania opłaty rocznej. Ponadto rejestracja w tym zakresie narzuca również obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach firmowych jak umowy, faktury, paragony.

Obowiązki sklepów z zakresu gospodarki odpadami

Właściwe prowadzona gospodarka odpadami nie dotyczy tylko tych podmiotów, które zostały wpisane do rejestru. Bez znaczenia jest czy podmiot wytwarza odpady komunalne, czy też inne, powstające  wyniku świadczonych usług. Każdy Przedsiębiorca zobligowany jest do właściwej segregacji odpadów i przekazywania ich tylko i wyłącznie firmom posiadającym stosowane pozwolenia na zagospodarowanie odpadów.

W przypadku sklepów, które generują odpady inne niż komunalne, powstaje obowiązek zaprowadzenia ich ewidencji. Możną ją prowadzić w sposób uproszczony z zastosowaniem Kart Przekazania Odpadów, jeśli podmiot wytwarza do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub do 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Natomiast , gdy ilości te zostaną przekroczone, należy prowadzić ewidencję z zastosowaniem Kart Ewidencji Odpadów.

Obowiązki sklepów z zakresu gospodarki opakowaniami

Większość sklepów, szczególnie internetowych, jest podmiotem wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy sklep jest producentem i wysyła wytworzone przez siebie produkty do innych odbiorców lub też kiedy oferuje do sprzedaży produkty, które przepakowuje do nowych opakowań. W definicji „wprowadzania do obrotu”, zakwalifikowane są również sklepy, które odpowiadają za opakowania i produkty wprowadzone na rynek w drodze importu.

Każdy Przedsiębiorca, prowadzący działalność w powyższym zakresie zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji z podziałem na rodzaj i masę wprowadzonego opakowania oraz do sporządzania corocznej sprawozdawczości. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przedsiębiorca ma obowiązek osiągania ustawowych poziomów odzysku i recyklingu opakowań. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów, skutkuje koniecznością odprowadzenia do Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio wyliczonej opłaty produktowej.

Dodatkowo, jego zadaniem jest również prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, które może zrealizować poprzez sfinansowanie edukacji ekologicznej lub uiszczenie wymaganej kwoty na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty produktowej i finansowania kampanii edukacyjnych, może być podmiot, który w ciągu roku wprowadził do obrotu opakowania o masie nie przekraczającej 1 Mg. Warunkiem koniecznym skorzystania z pomocy de minimis jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów do 15 marca danego roku.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednostkę handlu, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, muszą pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tak zwanych zrywek) oraz wnieść pobraną od klientów opłatę do urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty recyklingowe wnosi się kwartalnie do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w którym reklamówki zostały wydane. Co więcej podmiot taki musi także prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego i na jej podstawie sporządzić sprawozdanie.

Obowiązki sprawozdawcze sklepów stacjonarnych i internetowych

Obowiązkiem sklepu, będącego podmiotem wytwarzającym odpady inne niż komunalne jest złożenie corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Jeśli sklep prowadzi działalność w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniu, importu produktów lub oferuje klientom torby z tworzy sztucznych objęte opłatą recyklingową musi wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego i złożyć  sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

W przypadku, użytkowania kotłów, klimatyzacji lub samochodów służbowych, Przedsiębiorca prowadzący sklep jest zobligowany do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.