Skip links

Branża weterynaryjna

Zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką, w której świadczone są usługi weterynaryjne mające na celu zachowanie, ratowanie i poprawę zdrowia zwierząt. Również takie placówki ze względu na charakter prowadzonej działalności zobowiązane są do wypełniania wielu obowiązków narzuconych przez prawo ochrony środowiska.

Obowiązki gabinetów weterynaryjnych z zakresu wpisu do BDO

Każdy zakład leczniczy zobowiązany jest do rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z Ustawą o odpadach, odpady które powstają w związku z leczeniem, badaniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych zaliczane są do odpadów weterynaryjnych, a ich wytwórca ma obowiązek uzyskania wpisu w rejestrze BDO.

Zgodnie z Katalogiem odpadów, odpady te zaliczamy do podgrupy 18 02, czyli odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Obowiązki gabinetów weterynaryjnych z zakresu gospodarki odpadami 

Zakłady lecznicze dla zwierząt są wytwórcami odpadów weterynaryjnych, do których zaliczamy przede wszystkim igły, strzykawki, narzędzia zabiegowe czy przeterminowane leki weterynaryjne. Każdy lekarz weterynarii odpowiada za powstałe w jego placówce odpady w jego gabinecie i jest zobowiązany do przestrzegania zasad związanych z ich magazynowaniem. Przede wszystkim należy szczególną uwagę zwrócić na miejsce i sposób ich gromadzenia, bowiem do ich przechowywania służą specjalne pojemniki i worki, które należy magazynować w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Ponadto odpady takie należy przekazywać do utylizacji tylko firmom posiadającym stosowane pozwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów. 

Obowiązki sprawozdawcze gabinetów weterynaryjnych

Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców odpadów, w tym odpadów weterynaryjnych obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Ponadto jeśli placówka weterynaryjna korzysta z kotła do ogrzewania pomieszczeń lub w ramach prowadzenia działalności użytkowany jest samochód służbowy, to staje się ona podmiotem korzystającym ze środowiska i jest zobligowana do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.