Skip links

Gabinety lekarskie

Prowadzenie gabinetu lekarskiego obwarowane jest szeregiem przepisów środowiskowych, które należy bezwzględnie przestrzegać.

Obowiązki gabinetów lekarskich z zakresu wpisu do BDO

Praktycznie każdy lekarz prowadzący praktykę lekarska jest wytwórcą odpadów, w szczególności odpadów medycznych, które powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z Ustawą o odpadach na wytwórcy takich odpadów spoczywa obowiązek rejestracji w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

Obowiązki gabinetów lekarskich z zakresu gospodarki odpadami

Zarządzanie odpadami medycznymi w każdym gabinecie lekarskim stanowi niezwykle ważny  aspekt środowiskowy. W wyniku wykonywanych zabiegów w gabinetach powstają odpady, w postaci opatrunków, igieł, strzykawek czy podkładów, które klasyfikowane są do odpadów medycznych.

Niezwykle istotne jest prowadzenie właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami, bowiem odpowiedzialność za wytworzony odpad spoczywa na wytwórcy aż do momentu jego prawidłowego unieszkodliwia. Dlatego tak ważne w każdym gabinecie lekarskim jest właściwe przechowywanie odpadów w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach i workach, a także przekazanie do unieszkodliwienia firmom, które posiadają stosowane pozwolenia w tym zakresie.

Istnieje jednak możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady na inny podmiot.  W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na jednego z nich lub na wynajmującego lokal. Należy pamiętać, że przeniesienie odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Obowiązki sprawozdawcze gabinetów lekarskich

Gabinety lekarskie, jako wytwórcy odpadów medycznych zobligowane są do corocznego sporządzania sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Jeśli jednak odpowiedzialność za wytworzone odpady została na podstawie pisemnej umowy przeniesiona na inny podmiot, to obowiązek prowadzenia ewidencji czy sprawozdawczości przechodzi na osobę, która w wyniku podpisanej umowy przejęła odpowiedzialność za wytworzone odpady – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Gabinety lekarskie mogą być podmiotami korzystającymi ze środowiska, jeśli w ramach prowadzonej działalności wykorzystują samochód służbowy lub kotłownię do ogrzewania gabinetu. Na podmiot taki nałożony jest obowiązek sporządzania w terminie do końca lutego raportu KOBIZE oraz wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłat – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.