Skip links

Warsztaty stolarskie

Każdy właściciel warsztatu stolarskiego musi zadbać o to, by jego działalność prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Obowiązki warsztatów stolarskich z zakresu wpisu do BDO

O obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w przypadku warsztatów stolarskich nie przesądza wielkość przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim specyfika wytwarzanych opadów. Z rejestracji w BDO jest zwolniony ten warsztat, który w ciągu roku wytwarza odpady w ilości i rodzajach określonych w Rozporządzaniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Tym samym Przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi uzyskać wpisu do BDO.

Brak obowiązku rejestracji w BDO z zakresu wytwarzania odpadów nie zwalnia warsztatów stolarskich od odpowiedzialności uzyskania wpisu jako np. wprowadzając produkty w opakowaniach. Bowiem, w przypadku prowadzenia nawet najmniejszej produkcji, ale pakując swoje towary w opakowania lub importując produkty z zagranicy, każdy taki zakład musi uzyskać w tym zakresie wpis i rozliczyć się z obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych jakie wynikają z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ponadto Przedsiębiorca taki zobligowany jest również do uiszczania opłaty rejestrowej i rocznej, a także do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością jak np. faktury, paragony, umowy.

Obowiązki warsztatów stolarskich z zakresu gospodarki odpadami

Podczas działalności zakładów stolarskich generowane są odpady głównie w postaci drewna, ale mogą wystąpić także odpady papieru, tworzysz sztucznych czy odpady niebezpieczne do których zaliczyć można opakowania po  farbach czy klejach.  Wytworzone odpady należy magazynować selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne decyzje na zagospodarowywanie odpadów.

Przedsiębiorca prowadzący działalność stolarską i wpisany do BDO jako wytwórca odpadów, podlega również pod obowiązek ich ewidencji. Jednak w sytuacji, kiedy ilość generowanych odpadów nie przekracza 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych lub 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne można skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji, tylko za pomocą Kart Przekazania Odpadów, bez konieczności zakładania Kart Ewidencji Odpadów.

Najczęściej w warsztatach stolarskich eksploatowane są instalacje związane z obróbką drewna, klejeniem czy lakierowaniem.  Jeśli w wyniku działania takiej instalacji, podmiot generuje odpady w ilościach przekraczających 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne , zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Obowiązki warsztatów stolarskich z zakresu gospodarki opakowaniami

Nie każdy zakład stolarski podlegać będzie pod obowiązki związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek. Ale w sytuacji kiedy podmiot pakuje swoje towary w opakowania lub sprowadza z zagranicy produkty, to staje się podmiotem wprowadzającym produkty do obrotu. Wiąże się to z obowiązkami jakie narzuca ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do których zaliczamy:

  • prowadzenie ewidencji wprowadzonych opakowań,
  • osiągać poziomy odzysku i recyklingu, a w przypadku ich braku wnosić opłatę produktową,
  • prowadzić publiczne kampanie edukacyjne,
  • sporządzać sprawozdawczość o produktach i opakowaniach.

W przypadku, kiedy Przedsiębiorca wprowadzi do obrotu mniej niż 1 Mg opakowań, może skorzystać ze zwolnienia w formie pomocy de minimis. Warunkiem uzyskania takiej ulgi jest złożenie stosownych dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 15 marca.

Obowiązki warsztatów stolarskich z zakresu emisji do powietrza

Zakłady stolarskie, które w ramach prowadzonej działalności eksploatują instalację do obróbki drewna, klejenia czy lakierowania, zobowiązane są do zgłoszenia takiej instalacji do odpowiedniego organu bądź uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Obowiązki sprawozdawcze warsztatów stolarskich

Obowiązkiem zakładu stolarskiego, który jest podmiotem wytwarzającym odpady jest złożenie corocznego  sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Jeśli zakład uzyskał wpis do bazy BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach musi wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego i złożyć  sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Ponadto, Przedsiębiorca eksploatujący instalacje powodującą emisje gazów i pyłów do powietrza czy użytkujący samochody służbowe, jest zobligowany do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.